REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU

§1 DEFINICJE

Za każdym razem, gdy w niniejszym Regulaminie przywołane jest któreś z poniższych sformułowań, należy przez to rozumieć:

1.     Regulamin – niniejszy „Regulamin korzystania z Systemu”, który w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020.344);

2.     System – system teleinformatyczny umożliwiający korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu lub Aplikacji Mobilnej AnyPark, w szczególności wnoszenie opłat za parkowanie Pojazdu w Strefach Płatnego Parkowania, na Parkingu Park&Ride lub na Parkingu zamkniętym, usługę Premium AnyPark+;

3.     Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem www.anypark.pl;

4.     Aplikacja Mobilna AnyPark – aplikacja przeznaczona do używania w telefonach typu smartphone (z systemem operacyjnym typu iOS, Android) umożliwiająca korzystanie z Systemu;

5.     Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi świadczone przez Usługodawcę (jak zdefiniowano poniżej) drogą elektroniczną, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron (na odległość), zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020.344), za pośrednictwem Portalu Aplikacji lub Mobilnej AnyPark;

6.     Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawna, która uzyskała dostęp do świadczonych w Systemie usług oraz korzysta z Systemu;

7.     Usługodawca – Pango Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 117, lok. 207, 00-140 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000416715, NIP: 7123271036, REGON: 061400083, kapitał zakładowy: 500 000.00 złotych, będąca usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz.U. 2020.344);

Dane kontaktowe Usługodawcy:

Adres: Al. Solidarności 117, lok. 207, 00-140 Warszawa

E-mail: kontakt@anypark.pl, Telefon: 222-700-100

8.     Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 22(1) kodeksu cywilnego (Dz.U.2020.1740). Zawarte w niniejszym regulaminie przepisy dotyczące Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

9.     Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

10.  Pojazd – pojazd samochodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 450. ze zm.), którego parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, na Parkingu Park&Ride oraz na Parkingu zamkniętym wiąże się z koniecznością uiszczania opłaty za parkowanie;

11.  Konto – prowadzony dla Użytkownika pod adresem www.anypark.pl oraz w Aplikacji Mobilnej AnyPark zbiór zasobów w ramach którego gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w Systemie; jeżeli konto zakłada Konsument jest to Konto Osobiste , a jeżeli Użytkownik, niebędący Konsumentem  jest to Konto Biznesowe;

12.  Formularz – udostępniony w Portalu i Aplikacji Mobilnej AnyPark zbiór informacji do podania przez Użytkownika, który chce założyć Konto;

13.  Strefa Płatnego Parkowania (SPP) – strefa, o której mowa w art. 13b ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, ze zmianami) ustalona w trybie przewidzianym przepisem art. 13b ust. 3 wyżej wskazanej ustawy o drogach publicznych.);

14.  Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pomocą poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom, oraz innym osobom niebędącym Użytkownikami, automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w Systemie; Newsletter jest informacją handlową w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020.344);

15.  Parking zamknięty – parking, do którego dostęp jest ograniczony zaporą lub inny obiekt nie będący strefą płatnego parkowania przeznaczony do postoju pojazdów, z którego mogą korzystać wyłącznie uprawnieni Użytkownicy;

16.  Parking Park & Ride - parking, na którym Użytkownik pozostawia Pojazd, a potwierdzenie dokonania opłaty za pozostawienie Pojazdu na Parkingu Park & Ride uprawnia Użytkownika do bezpłatnego korzystania z transportu zbiorowego na zasadach określonych przez podmiot zarządzający Parkingiem Park & Ride;

17.  Lista Miast i Parkingów – lista miast i parkingów, w których można korzystać z Systemu, jest przedstawiona w Portalu pod adresem www.anypark.pl, w zakładce „Wybierz Miasto”. Lista ta wskazuje także podmioty zarządzające Strefami Płatnego Parkowania oraz akty będące podstawą do pobierania opłat za parkowanie w Strefach Płatnego Parkowania. Zmiany na Liście Miast i Parkingów polegające na dodaniu lub usunięciu miasta, parkingu lub zmiany podmiotu zarządzającego Stefą Płatnego Parkowania nie stanowią zmiany Regulaminu;

18.  Plakietka - plakietka z nazwą AnyPark przeznaczona do umieszczenia wewnątrz Pojazdu i wskazująca na korzystanie przez Użytkownika z Systemu, w celu kontroli uiszczenia opłaty za parkowanie;

19.  Voucher – kupon w postaci wygenerowanego kodu, przyznany Użytkownikowi przez Usługodawcę na określoną kwotę lub określony czas parkowania (jeżeli Usługodawca postanowi oferować Użytkownikom ten rodzaj Voucherów), który uprawnia Użytkownika do wykorzystania go na dokonywanie opłat za parkowanie przez Aplikację Mobilną AnyPark;

20.  Usługi Podstawowe – bezpłatne usługi dostępne w Systemie, na które składają się: dokonywanie opłat za parkowania, wyszukiwanie i dokonywanie opłat za korzystnie z myjni oraz Vouchery;

21.  Usługi Premium Anypark+– płatne usługi dostępne w Aplikacji Mobilnej AnyPark, na które składają się: iMoved, Znajdź Parking, Pakiet Firmowy, Moduł Faktur, Znajdź Auto;

22.  IVR - system interaktywnej komunikacji głosowej, za pomocą której Użytkownik może dokonać Aktywacji Systemu oraz inicjować i kończyć czas parkowania;

23.  ASR - system rozpoznawania głosu, jest to system będący częścią IVR-u pozwalający na szybsze dokonywanie rejestracji oraz inicjację czasu parkowania;

24.  Biuro Obsługi Klienta (BOK) - centrala, w której konsultanci udzielają wskazówek na temat rejestracji i używania Systemu, jak również pomagają Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów związanych z korzystaniem z Systemu;

25.  Karta płatnicza - karta kredytowa lub debetowa uprawniająca do dokonywania płatności internetowych;

26.  System płatności - system umożliwiający dokonanie płatności za pomocą różnych instrumentów płatniczych prowadzony przez podmiot posiadający licencję Instytucji Płatniczej, małej instytucji płatniczej, instytucji pieniądza elektronicznego, małej instytucji pieniądza elektronicznego lub uprawnienie do wykonywania usługi Inicjacji Płatności w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego lub podmiot równoważny z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, współpracujący z Usługodawcą przy obsłudze narzędzi umożliwiających płatności, o których mowa w § 5;

27.  Agent Rozliczeniowy - podmiot uprawniony przez Komisję Nadzoru Finansowego lub organ równoważny działający na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej do dokonywania rozliczania transakcji płatniczych dokonywanych kartą płatniczą lub innym instrumentem płatniczym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

28.  Usługa Direct Carrier Billing (DCB) - usługa płatnicza polegająca na doliczeniu do rachunku za telefon komórkowy kosztów parkowania wraz z prowizją transakcyjną pobieraną przez operatora telefonii komórkowej.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, tj. zasady korzystania przez Użytkowników z Systemu, w tym z Portalu znajdującego się pod adresem: www.anypark.pl, z Aplikacji Mobilnej AnyPark, oraz inne usługi świadczone w ich ramach, w szczególności dokonywanie opłat za parkowanie Pojazdów, wyszukiwanie i dokonywanie opłat za skorzystanie z myjni, iMoved, Znajdź parking, Znajdź Auto, a ponadto określa zasady odstępowania od tych umów oraz składania reklamacji.

2.     Każdy Użytkownik korzystający z Systemu zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz prawa powszechnie obowiązującego. Zaakceptowanie treści Regulaminu oraz Klauzuli Informacyjnej RODO z chwilą zakładania Konta stanowi warunek konieczny do korzystania z usług w ramach Systemu.

3.     W celu korzystania z Systemu, niezależnie od sposobów założenia Konta, o których mowa w § 4 Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do posiadania Plakietki i umieszczenia jej w Pojeździe. Użytkownik może odebrać Plakietkę:

                       i.       osobiście w biurze administracyjnym Strefy Płatnego Parkowania, Parkingu Park&Ride, Parkingu Zamkniętego,

                      ii.       wydrukować ze strony www.anypark.pl.

4.     Warunki korzystania z usług Systemu Płatności oraz Agenta Rozliczeniowego dostępne są na Portalu pod adresem www.anypark.pl.

5.     W ramach korzystania z Systemu niedozwolone jest:

i.        nieprzestrzegania prawa i dostarczanie treści bezprawnych, m.in. treści propagujących przemoc, naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

ii.       naruszanie przepisów niniejszego Regulaminu oraz zasad ogólnego korzystania z sieci Internet,

iii.      korzystanie z Systemu w sposób zakłócający pracę innych usług i jego funkcjonowanie,

iv.      korzystanie z Systemu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,

v.       korzystanie z Systemu w innym celu niż w zakresie własnego użytku osobistego.

 

§3 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1.     Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:

i.        korzystanie z Portalu i Aplikacji Mobilnej AnyPark (umożliwienie zapoznania się przez Użytkownika z ofertą Usługodawcy, bieżąca obsługa Portalu, bieżąca obsługa Aplikacji Mobilnej AnyPark, korzystanie z formularza kontaktowego w Portalu) – zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie tych usług następuje (i) w przypadku Portalu - z chwilą wpisania adresu URL strony internetowej Portalu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie usług elektronicznych w tym zakresie dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Portalu, (ii) w przypadku Aplikacji Mobilnej AnyPark – z chwilą pobrania aplikacji na telefon i jej otworzenia, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie usług elektronicznych w tym zakresie dochodzi z chwilą zamknięcia aplikacji i usunięcia jej z pamięci telefonu;

ii.       założenie, aktywacja i prowadzenie Konta w Systemie – szczegółowe informacje w zakresie trybu zawarcia i rozwiązania umowy w tym zakresie, znajdują się w dalszej części niniejszego Regulaminu;

iii.      Usługi Podstawowe (dokonywanie opłat za parkowanie, wyszukiwanie i dokonywania opłat za skorzystanie z myjni, Vouchery ) – szczegółowe informacje w zakresie trybu zawarcia i rozwiązania umowy w tym zakresie znajdują się w dalszej części niniejszego Regulaminu;

iv.      Usługi Premium AnyPark+ – (iMoved, Znajdź parking, Pakiet Firmowy, Moduł Faktur, Znajdź Auto) - szczegółowe informacje w zakresie trybu zawarcia i rozwiązania umowy w tym zakresie znajdują się w dalszej części niniejszego Regulaminu;

v.       przesyłanie informacji o promocjach, nowościach i usługach, w tym przesyłanie Newslettera – w celu skorzystania z tych usług konieczne jest: (A) w przypadku Newslettera (w przypadku wprowadzenia takiej usługi przez Usługodawcę) – na dole strony Portalu pod adresem www.anypark.pl podanie przez Użytkownika swojego imienia oraz adresu e-mail, a następnie kliknięcie przycisku „Subskrybuj Newsletter” oraz zaakceptowanie przez Użytkownika „Klauzuli Informacyjnej RODO”, (B) w przypadku otrzymywania aktualizacji i ofert marketingowych – podanie danych wymaganych przy zakładaniu Konta oraz zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu oraz „Klauzuli Informacyjnej RODO” oraz (i) w Portalu lub Aplikacji Mobilnej AnyPark - zaznaczenie okienek potwierdzających przy komunikatach dostępnych podczas zakładania i rejestracji Konta, w szczególności okienka potwierdzającego, które zawiera oświadczenie Użytkownika o wyrażeniu zgody na otrzymywanie aktualizacji i ofert marketingowych, a następnie kliknięcie przycisku „Potwierdź”, (ii) w przypadku zakładania i rejestracji Konta przez wykonanie połączenia z numerem 222-700-100 - słowne zaakceptowanie komunikatu z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na otrzymywanie ofert marketingowych; Użytkownik może w każdej chwili, bez podawania przyczyny, zrezygnować z Newslettera oraz otrzymywania aktualizacji i ofert marketingowych, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@anypark.pl.

2.     Korzystanie przez Użytkownika z usług jest uzależnione od spełnienia poniższych wymagań technicznych:

i.        w przypadku korzystania z Portalu (posiadanie urządzenia podłączonego do sieci Internet, korzystanie z przeglądarki internetowej, np.: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), zaakceptowanie plików cookies/JavaScript);

ii.       w przypadku korzystania z Aplikacji Mobilnej AnyPark (posiadanie telefonu komórkowego działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dostępem do sieci Internet, właściwe oprogramowanie – dla IOS wersja 13 lub wyższa, dla Androida wersja 5 lub wyższa, posiadanie aktywnego numeru telefonu komórkowego zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

iii.      w przypadku zakładania Konta poprzez połączenie z numerem 222-700-100 (posiadanie telefonu komórkowego lub telefonu stacjonarnego działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

3.     W przypadku korzystania z Systemu przy pomocy telefonu (zarówno komórkowego, jak i stacjonarnego) Użytkownik ponosi koszty połączeń telefonicznych, wysyłania wiadomości typu SMS lub dostępu do Internetu zgodnie z taryfą operatora, z którego usług korzysta.

4.     W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z Parkingów zamkniętych lub Parkingów Park&Ride telefon komórkowy typu smartphone z zainstalowaną Aplikacją Mobilną AnyPark może pełnić dodatkowo funkcje pilota otwierającego zaporę, tam gdzie zastosowano zaporę.

5.     Usługodawca informuje, że ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której świadczone są usługi drogą elektroniczną, może powstać ryzyko ingerencji osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem.

6.     Usługodawca korzysta z usługi „Google Analytics” – zbierającej anonimowe informacje o Użytkownikach odwiedzających Portal i Aplikację Mobilną AnyPark oraz z usług „AppsFlyer”, które pozwalają na zbieranie anonimowych danych dotyczących tego w jaki sposób Użytkownicy trafiają do Aplikacji Mobilnej AnyPark i z niej korzystają. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności „Google Analytics”, w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych znajdują się na stronie: Warunki korzystania z Google Analytics.

7.     Portal oraz Aplikacja Mobilna AnyPark korzysta z plików cookie, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej oraz usług dostępnych za jej pośrednictwem.

8.     Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych Użytkownik może znaleźć w dokumencie „Klauzula Informacyjna RODO”, a w zakresie polityki cookies w Portalu na stronie internetowej www.anypark.pl w zakładce „Polityka Cookies”.

 

§4 ZAŁOŻENIE, PROWADZENIE I AKTYWACJA KONTA

 

1.     Założenie Konta przez Użytkownika odbywa się w jeden z następujących sposobów (według wyboru Użytkownika):

i.        przez wypełnienie Formularza rejestracyjnego dostępnego w Portalu na stronie www.anypark.pl/rejestracja poprzez podanie danych wymaganych do założenia Konta, (w tym wybranie odpowiedniej opcji „Konto Osobiste” bądź „Konto Biznesowe”);

ii.       przez pobranie z Apple App Store lub Google Play Aplikacji Mobilnej AnyPark i wypełnienie Formularza rejestracyjnego poprzez podanie danych wymaganych do założenia Konta (w tym wybranie odpowiedniej opcji „Konto Osobiste” bądź „Konto Biznesowe”);

iii.      przez połączenie się z numerem 222-700-100 i podanie danych wymaganych do założenia Konta zgodnie z poleceniami podawanymi przez operatora BOK (w tym wybranie „Konta Osobiste” bądź „Konta Biznesowe”).

2.     W celu założenia Konta, niezależnie od wybranego sposobu jego założenia, Użytkownik powinien podać następujące informacje:

                       i.       w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres, miejscowość, kod pocztowy, e-mail, hasło, numer(y) rejestracyjny(e) Pojazdu(ów), numer telefonu komórkowego Użytkownika, sposób uiszczania opłat za parkowanie oraz w przypadku wybrania formy płatności za pomocą karty, po rozpoczęciu usługi numer karty płatniczej, która obciążana będzie opłatami za parkowanie, imię i nazwisko właściciela karty płatniczej oraz datę jej ważności.

                      ii.       w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej: pełna nazwa, miejscowość, kod pocztowy, adres, adres poczty elektronicznej, numer NIP, numer(y) telefonu komórkowego Użytkownika i fax (nieobowiązkowy), numer rejestracyjny Pojazdu(ów), sposób uiszczania opłat za parkowanie oraz w przypadku wybrania formy płatności karta płatnicza po rozpoczęciu usługi numer karty płatniczej, która obciążana będzie opłatami za parkowanie, właściciela karty płatniczej oraz datę jej ważności; Użytkownik powinien wskazać również osobę kontaktową w sprawach związanych z korzystaniem z Systemu i dane kontaktowe jej dotyczące.

3.     Podane przez Użytkownika numer karty płatniczej oraz data jej ważności będą niezwłocznie przekazywane odpowiedniemu Agentowi Rozliczeniowemu. Wyżej wskazane informacje będą przechowywane przez Agenta Rozliczeniowego w celu umożliwienia rozliczenia płatności dokonywanej przez Użytkownika za pomocą Systemu. Usługodawca będzie przechowywać w swojej bazie danych wyłącznie cztery ostatnie cyfry numeru karty płatniczej przypisane do Konta Użytkownika, aby umożliwić Usługodawcy zidentyfikowanie Użytkownika i potwierdzenie jego tożsamości w celu umożliwienia korzystania z Systemu.

4.     Podczas zakładania Konta, niezależnie od wybranego sposobu jego założenia, Użytkownik będzie miał możliwość, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka potwierdzającego:

                      i.        złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz „Klauzuli Informacyjnej RODO” i wyrażenia zgody na ich treść;

                     ii.        wyrażenia zgody na wystawianie faktur elektronicznych (okienko dostępne przy zakładaniu Konta przez Portal);

                    iii.        wyrażania zgody na otrzymywanie aktualizacji i ofert marketingowych od Usługodawcy;

                   iv.         wyrażenia zgody na przekazywanie danych partnerom Usługodawcy (okienko dostępne przy zakładaniu Konta przez Portal).

5.     Po podaniu danych, o których mowa w §4 pkt 2, wymaganych przy zakładaniu Konta:

                      i.        w przypadku założenia Konta przez Portal lub przez Aplikację Mobilną AnyPark– Użytkownik otrzyma: (i) 8znakowe hasło, które będzie hasłem dostępu do panelu klienta na Koncie w Portalu na stronie www.anypark.pl/zaloguj; to hasło jak również (ii) 4 cyfrowy PIN wygenerowany losowo przez System  służący do autoryzacji w BOK kod PIN, zostanie przesłany za pośrednictwem wiadomości tekstowej (SMS) na wskazany podczas rejestracji przez Użytkownika numer telefonu komórkowego;

                     ii.        w przypadku założenia Konta poprzez wykonanie połączenia z numerem 222-700-100 – Użytkownikowi zostanie przesłane za pośrednictwem wiadomości tekstowej (SMS) na wskazany podczas rejestracji przez Użytkownika numer telefonu komórkowego: (i) 8 znakowe hasło wygenerowane losowo przez System, które będzie hasłem dostępu do panelu klienta na Koncie w Portalu na stronie www.anypark.pl. oraz (ii) 4 cyfrowy PIN wygenerowany losowo przez System.

6.     W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika Usługodawca może czasowo zawiesić korzystanie przez danego Użytkownika z Systemu, rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym jak również odmówić możliwości korzystania z Systemu takiemu Użytkownikowi w przyszłości.

7.     Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych wysyłanych przez Usługodawcę. Faktury elektroniczne będą przekazywane zgodnie z §5 pkt 21

8.      Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@anypark.pl. W takim przypadku Użytkownik w powyższej wiadomości powinien wskazać adres na jaki ma być wysyłana faktura w formie papierowej.

9.     Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie nazwy użytkownika (email) i hasła.

10.  Założenie Konta jest darmowe.

11.  Aktywacja Konta następuje pod warunkiem, że:

i.        Użytkownik założył Konto w Portalu lub w Aplikacji Mobilnej AnyPark, które zostało aktywowane wskutek: wskazania wszystkich danych w Formularzu, o których mowa w §4 pkt 2, zapoznania się i wyrażenia zgody przez Użytkownika na treść Regulaminu oraz „Klauzuli Informacyjnej RODO”;

ii.       Użytkownik założył Konto przez połączenie z numerem 222-700-100, które zostało aktywowane wskutek: przekazania wszystkich danych, o których mowa w §4 pkt 2, zapoznania się i wyrażenia zgody przez Użytkownika na treść Regulaminu oraz „Klauzuli Informacyjnej RODO” .

  1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie założenia, prowadzenia, aktywacji Konta oraz w zakresie Usług Podstawowych zostaje zawarta po spełnieniu wymagań określonych w §4 pkt 11 i rozwiązuje się w trybie wskazanym w §9. Rozmowy przez połączenie się z numerem 222-700-100, w celu zawarcia w ten sposób umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, są nagrywane.

13.  Wszelkie zmiany danych Konta dokonywane są poprzez Portal na stronie internetowej www.anypark.pl, poprzez Aplikację Mobilną AnyPark lub poprzez połączenie się z BOK pod numerem 222-700-100 (koszt połączenia wynika z taryfy operatora).

  1. Wszelkich zmian numeru(ów) rejestracyjnego(ych) Pojazdu, numeru(ów) telefonu przypisanego do danego Konta lub innych danych identyfikujących Użytkownik może dokonać poprzez Aplikację Mobilną AnyPark, Portal na stronie internetowej www.anypark.pl lub za pośrednictwem BOK po połączeniu się z numerem 222-700-100 i dokonaniu weryfikacji tożsamości (koszt połączenia wynika z taryfy operatora).

 

 

 

 

§5 USŁUGI PODSTAWOWE

 

DOKONYWANIE OPŁAT ZA PARKOWANIE

 

1.     Użytkownik ma możliwość dokonywania opłat za parkowanie w Strefach Płatnego Parkowania, na Parkingach Park&Ride lub na Parkingach zamkniętych – w miejscach wskazanych w Liście Miast i Parkingów, poprzez wydawanie komend w Portalu, Aplikacji Mobilnej AnyPark lub przez połączenie się z numerem 222-700-100.

2.     Wydawanie komend odbywa się za pośrednictwem:

                       i.       Aplikacji Mobilnej AnyPark pobranej z Portalu na stronie internetowej www.anypark.pl/app i zainstalowanej na urządzeniu mobilnym Użytkownika obsługiwanym przez systemy operacyjne iOS lub Android;

                      ii.       Portalu dostępnego po zalogowaniu się na stronie internetowej www.anypark.pl przy pomocy nazwy Użytkownika (adresu e-mail) oraz hasła;           

                     iii.       połączeń telefonicznych na numer 222-700-100 w ramach systemu IVR;           

                     iv.       połączeń telefonicznych na numer 222-700-100 i rozmowy z Biurem Obsługi Klienta (koszt połączenia wynika z taryfy operatora);       

                      v.       krótkich wiadomości tekstowych (SMS) wysyłanych na numer 4321 (koszt połączenia wynika z taryfy operatora).

3.     Po zaparkowaniu Pojazdu w miejscu do tego przeznaczonym, Użytkownik za pośrednictwem jednego z kanałów opisanych w §5 pkt 2:

                      i.        wskazuje czas, w którym Pojazd będzie znajdował się w Strefie Płatnego Parkowania, na Parkingu Park&Ride bądź Parkingu Zamkniętym,

                     ii.        wskazuje strefę oraz miasto, w którym Pojazd będzie parkowany przez Użytkownika,

                    iii.        dokonuje płatności za parkowanie, zgodnie z jedną z możliwości opisanych w §5 pkt 5.

4.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wybranie przez Użytkownika miasta  i strefy w Aplikacji Mobilnej AnyPark lub na Portalu, również jeżeli jest to spowodowane niewłaściwym funkcjonowaniem lokalizatora GPS w telefonie komórkowym Użytkownika.

5.     Uiszczanie płatności za parkowanie w Strefach Płatnego Parkowania, na Pakingach Park&Ride i Parkingach Zamkniętych może nastąpić:

                      i.        w systemie przedpłatowym (tzw. pre-paid);       

                     ii.        w systemie płatności po rozpoczęciu usługi (tzw. post-paid).

6.     Uiszczanie płatności za parkowanie na Parkingu Park & Ride lub Parkingu zamkniętym może nastąpić wyłącznie w systemie płatności po rozpoczęciu usługi (tzw. post-paid).

7.     W celu korzystania z systemu pre-paid Użytkownik powinien wpłacić na rachunek bankowy Usługodawcy odpowiednią kwotę pieniężną. Użytkownik może dokonać przedpłaty, o której mowa w zdaniu poprzednim w jeden z następujących sposobów:

                      i.        przelewem na rachunek bankowy: 14 1600 1446 1847 9199 0000 0007. W tytule przelewu należy podać numer telefonu komórkowego zarejestrowany w Systemie w formie 9 cyfr, numer konta w Systemie lub numer rejestracyjny pojazdu co umożliwi przyporządkowanie wpłaconych środków do Użytkownika dokonującego wpłaty. Niepodanie w tytule wpłaty numeru telefonu komórkowego uniemożliwi zaksięgowanie wpłaconej kwoty do danego Użytkownika, a w konsekwencji uniemożliwi także korzystanie z Systemu. Księgowanie przelewów ELIXIR może potrwać do 24 godzin w dni robocze od poniedziałku do piątku;

                     ii.        za pośrednictwem Systemu Płatności oferowanego przez podmiot aktualnie współpracujący z Usługodawcą, którego nazwa jest prezentowana w Aplikacji Mobilnej AnyPark oraz w Portalu;

                    iii.        za pomocą karty płatniczej przy pomocy Agenta Rozliczeniowego.

8.     W razie wyboru systemu pre-paid możliwe będzie uzyskanie na wniosek Użytkownika informacji o ilości środków posiadanych przez niego na koncie przedpłatowym Usługodawcy.

9.     W celu korzystania z systemu post-paid przy użyciu karty płatniczej Użytkownik musi posiadać ważną kartę płatniczą uprawniającą do dokonywania płatności przez Internet. Po wpisaniu numeru karty płatniczej i jej daty ważności dokonywana jest autoryzacja karty polegająca na tymczasowym zablokowaniu na karcie kwoty 5 PLN, która zostanie zwrócona po około 14 dniach lub rozliczona w poczet dokonanych w tym czasie płatnych postojów. Po pomyślnie przeprowadzonej autoryzacji Użytkownik uprawniony jest do rozpoczęcia naliczania czasu parkowania.

10.  W celu korzystania z systemu post-paid przy użyciu usługi DCB Użytkownik musi posiadać aktywną usługę DCB u jednego z obecnie współpracujących z Usługodawcą operatorów telefonii komórkowej oraz niewyczerpany limit płatności zgodnie z właściwym regulaminem operatora telefonii komórkowej i dokonać aktywacji płatności DCB przy pierwszej transakcji (w tym, przy wybraniu tej formy rozliczeń płatności, zaznaczyć odpowiednie pole z informacją o akceptacji treści regulaminu usługi danego operatora telefonii komórkowej wraz z informacją o doliczaniu do transakcji 10% brutto prowizji transakcyjnej od każdej pobranej opłaty za parkowanie brutto na rzecz danego operatora telefonii komórkowej). Po pomyślnie przeprowadzonej autoryzacji Użytkownik uprawniony jest do rozpoczęcia naliczania czasu parkowania zgodnie z paragrafem § 5 pkt 17 niniejszego Regulaminu, a opłaty parkingowe wraz z należną operatorowi telefonii komórkowej prowizją transakcyjną będą dołączane do rachunku za telefon komórkowy. 

11.  Usługodawca przez każdym rozpoczęciem pobierania opłaty parkingowej sprawdzi czy usługa DCB jest nadal aktywna dla Użytkownika u operatora telefonii komórkowej, a w przypadku jej dezaktywacji lub przekroczeniu limitu dziennego przez Użytkownika, System odrzuci możliwość rozpoczęcia naliczania opłat za pomocą Usługi DCB. Użytkownik nadal będzie jednak uprawiony do rozpoczęcia naliczania opłat za pomocą innej metody płatności, tj. prepaid lub post-paid przy użyciu karty płatniczej. 

12.  Warunkiem faktycznej możliwości dokonania opłaty za parkowanie za pośrednictwem Systemu jest w zależności od wybranej metody rozliczania płatności:

                      i.        posiadanie na Koncie wystarczającej ilości środków pieniężnych;

                     ii.        zarejestrowanie w Systemie karty płatniczej pod warunkiem akceptacji tej płatności przez wystawcę karty; w przypadku braku akceptacji płatności przez wystawcę karty Konto Użytkownika zostaje zablokowane do czasu wyjaśnienia sprawy;

                    iii.        posiadanie aktywnej usługi DCB u operatora telefonii komórkowej i wystarczającego limitu dziennego.

13.  Kontrola, czy za korzystanie z miejsca płatnego parkowania na parkingu w Strefie Płatnego Parkowania została uiszczona przy pomocy Systemu odpowiednia opłata, jest przeprowadzana na podstawie numeru rejestracyjnego Pojazdu przez uprawnione do tego podmioty, w tym w szczególności przez odpowiednie służby miejskie. Prawidłowo dodany numer rejestracyjny zawiera wyłącznie litery łacińskie bez polskich znaków i cyfry arabskie, nie zawiera również znaku spacji.

14.  Wszelkie czynności związane z korzystaniem z Systemu w imieniu Użytkowników będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej bądź grupą osób fizycznych mogą być dokonywane tylko poprzez wskazaną przy zakładaniu Konta osobę kontaktową.

15.  Stawki opłat za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych w Strefach Płatnego Parkowania, Parkingach Park & Ride lub Parkingach zamkniętych podane są w polskich złotych w uchwałach podjętych przez odpowiednie organy jednostek samorządu terytorialnego lub w stosownych aktach wydanych przez podmioty zarządzające Strefą Płatnego Parkowania Parkingami Park & Ride lub Parkingami zamkniętymi lub inne uprawnione podmioty.

16.  Rozliczanie opłat za parkowanie następuje w polskich złotych w oparciu o rzeczywisty czas parkowania Pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania na Parkingu Park & Ride lub Parkingu zamkniętym według stawek, o których mowa w § 5 pkt 15 niniejszego Regulaminu.

17.  Płatne parkowanie rozpoczyna się:

                      i.        z chwilą otrzymania zwrotnego komunikatu z Systemu na skutek wysłania przez Użytkownika komendy rozpoczynającej liczenie czasu parkowania Pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania – zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej www.anypark.pl;

                     ii.        z chwilą otworzenia przy użyciu Aplikacji Mobilnej AnyPark na smartfona zapory przy wjeździe na Parking zamknięty – zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej www.anypark.pl;

                    iii.        z chwilą otworzenia zapory przy wjeździe na Parking Park & Ride po sczytaniu numeru rejestracyjnego Pojazdu przez kamery i jego weryfikacji – zgodnie z instrukcją dostępną w Portalu na stronie internetowej www.anypark.pl.

18.  Płatne parkowanie kończy się:

                      i.        po otrzymaniu przez Użytkownika – na skutek wysłania przez niego odpowiedniej komendy zgodnie z instrukcją znajdująca na stronie internetowej www.anypark.pl – zwrotnego komunikatu z Systemu za pośrednictwem kanału komunikacji z Systemem, z którego korzysta Użytkownik, o zakończeniu naliczania czasu parkowania;

                     ii.        automatycznie – z chwilą wyczerpania środków wpłaconych przez Użytkownika (w przypadku wyboru systemu płatności pre-paid);

                    iii.        automatycznie – po upłynięciu czasu wybranego przez użytkownika lub wyczerpania kwoty wskazanej przez użytkownika, której wysokość została przeliczona przez System na maksymalny czas parkowania;

                    iv.        automatycznie – z upływem okresu, w którym obowiązkowe jest wnoszenie opłat za parkowanie na terenie danej Strefy Płatnego Parkowania – dla parkowań w systemie start/stop;

                     v.        automatycznie – z chwilą otworzenia przy użyciu Aplikacji Mobilnej AnyPark zapory Parkingu zamkniętego przy wyjeździe z takiego parkingu;

                    vi.        automatycznie – z chwilą upłynięcia daty końcowej rezerwacji na Parkingu Zamkniętym zgodnie z instrukcją, która znajduje się w Portalu na stronie internetowej www.anypark.pl;

                   vii.        automatycznie – z chwilą otworzenia zapory przy wjeździe na Parking Park & Ride po sczytaniu numeru rejestracyjnego Pojazdu przez kamery i jego weryfikacji.

19.  W przypadku pozostawienia Pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania, Parkingu Park & Ride lub na Parkingu zamkniętym, płatne parkowanie rozpoczyna się automatycznie każdego kolejnego dnia, objętego obowiązkiem uiszczania opłat za parkowanie na terenie danej Strefy Parkowania, Parkingu Park & Ride bądź na Parkingu zamkniętym, wyłącznie pod warunkiem wydania odpowiedniej komendy, za pomocą jednego ze sposobów wskazanych w §5 pkt 2 powyżej, wskazującej liczbę dni/godzin, w których ma być pobierana opłata za parkowanie. W przypadku zaparkowania Pojazdu na większa liczbę dni/godzin niż zostało to wskazane w Aplikacji Mobilnej AnyPark, naliczanie opłat za dzień, który nie został wskazany ani opłacony przez Użytkownika, nie rozpocznie się automatycznie w tym dniu.

  1. W mieście Gorlice możliwe jest korzystanie z kanału dostępu USSD, pozwalającego na inicjowanie i kończenie czasu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą telefonu, którego numer został zarejestrowany w Systemie. Zasady korzystania z kanału dostępu USSD zostały wskazane w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
  2. Pod warunkiem otrzymania uprzednio zgody od zarządcy Strefy Płatnego Parkowania lub zarządcy Parkingu na wystawianie dokumentów w jego imieniu, Usługodawca za pośrednictwem Systemu, wystawi rachunek lub inny dowód księgowy w Systemie potwierdzający uiszczenie opłat za parkowanie na koniec okresu rozliczeniowego, jakim jest miesiąc kalendarzowy. Dowód księgowy zawiera cenę, która stanowi sumę poszczególnych transakcji parkowania dokonanych w danym okresie rozliczeniowym. Wystawione przez Usługodawcę faktury VAT i inne dowody księgowe, o których mowa wyżej wystawiane w związku z usługami, o których mowa w niniejszym Regulaminie będą możliwe do pobrania w zakładce „Lista rachunków” na Koncie Użytkownika. w portalu lub w zakładce „Historia płatności” w Aplikacji Mobilnej Anypark.

WYSZUKIWANIE MYJNI

22.  Za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej AnyPark, Użytkownik ma możliwość wydania stosownej komendy, poprzez wybranie opcji ”Myjnie” dzięki, której System wskaże mu samoobsługowe myjnie samochodowe w jego okolicy, których usługi będzie mógł opłacić poprzez zapłacenie Aplikacją Mobilną AnyPark za impulsy na korzystanie z automatu myjącego. Usługodawca współpracuje z dwoma dostawcami systemów umożliwiających bezgotówkowe korzystanie z myjni należących do podmiotów trzecich – I2M sp. z o.o. współpracująca z BKF Myjnie sp. z o.o. (bkfmyjnie.pl/beloyal) (dalej jako „BKF”) oraz wwwash.pl sp. z o. o.(wwwash.pl) (dalej jako „wwwash”).

23.  W celu skorzystania z opcji wyszukiwania myjni oraz opłacenia mycia, Użytkownik powinien:

                      i.        wybrać w Aplikacji Mobilnej AnyPark opcję „Myjnię”;

                     ii.        wybrać myjnię, z której usług Użytkownik chce skorzystać poprzez (i) kliknięcie danej myjni na mapie albo (ii) ręczne wybranie danej myjni z wyszukiwarki, a następnie kliknięcie przycisku „UMYJ”;

                    iii.        w zależności, którą myjnię Użytkownik wybierze, w celu wyboru stanowiska powinien wykonać kolejne kroki w Aplikacji Mobilnej AnyPark, tj. (i) w przypadku dostawcy BKF - zaakceptować regulamin usług dostawcy poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuje regulamin” oraz wybrać stanowisko do mycia identyfikowane numerem seryjnym konkretnej maszyny albo zeskanować kod QR z konkretnej maszyny, (ii) w przypadku dostawcy wwwash – zaakceptować regulamin dostawcy oraz wybrać stanowisko poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuję regulamin i wybieram stanowisko”, a następnie wskazać konkretne stanowisko oraz liczbę, wartość impulsów;

                    iv.        zaakceptować stanowisko i przejść do kolejnego kroku poprzez wybranie opcji (i) w przypadku BKF przycisk „Wybierz kwotę”, a następnie przycisk „Zapłać”, (ii) w przypadku wwwash przycisk „Zapłać” oraz dokonać płatności zgodnie z dostępnymi opcjami wykonania płatności, o których mowa w pkt. 25 poniżej;

                     v.        postępować zgodnie z animacją wyświetloną w Aplikacji Mobilnej AnyPark, pokazująca kolejne kroki w celu skorzystania z usług danej myjni.

24.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez dostawców – BKF oraz wwwash oraz za faktyczną możliwość skorzystania z tych usług. Usługodawca w ramach usług „Wyszukiwanie myjni”, umożliwia wyszukiwanie myjni oraz uiszczanie opłat za impulsy potrzebne do korzystania z automatu myjącego.

25.  Podejmując decyzję o płatności za skorzystanie z Myjni w sposób wskazany w pkt. 24 (iv) powyżej Usługodawca dokonuje płatności na rzecz Usługodawcy stosując jedną ze metod, o których mowa w §5 pkt 5-12 Regulaminu w zależności od tego, którą z metod Użytkownik uprzednio wybrał w Aplikacji Mobilnej AnyPark.

26.  Warunkiem faktycznej możliwości dokonania płatności za skorzystanie z wybranej myjni samochodowej za pośrednictwem Systemu jest w zależności od wybranej metody rozliczania płatności:

a.     posiadanie na Koncie wystarczającej ilości środków pieniężnych;

b.     zarejestrowanie w Systemie karty płatniczej pod warunkiem akceptacji tej płatności przez wystawcę karty; w przypadku braku akceptacji płatności przez wystawcę karty Konto Użytkownika zostaje zablokowane do czasu wyjaśnienia sprawy;

c.     posiadanie aktywnej usługi DCB u operatora telefonii komórkowej i wystarczającego limitu dziennego.

27.  Dokonując płatności na rzecz Usługodawcy Użytkownik kupuje impulsy o wartości wskazanej odpowiednio w aplikacji BKF lub wwwash pozwalające na skorzystanie z wybranej myjni przez wskazany czas. Tak dokonana płatność nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z usługi mycia po dokonaniu płatności lub rezygnacji z korzystania z usługi mycia przed upływem opłaconego czasu, ani nie może być wykorzystana do opłacenia innej usługi mycia w innym terminie lub innymi miejscu.

28.  Z tytułu sprzedaży impulsów w sposób wskazany powyżej Usługodawca będzie każdorazowo wystawiał Użytkownikowi elektroniczną fakturę VAT zgodnie z par. 5 pkt 21 Regulaminu.  

29.  Wszelkie informacje dotyczące usług świadczonych przez dostawców: BKF i wwwash znajdują się w regulaminach tych dostawców udostępnianych w Aplikacji Mobilnej AnyPark, po wybraniu danej myjni w ramach „Wyszukiwania myjni”.

 

VOUCHERY

 

30.  W ramach świadczonych usług za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej AnyPark, Usługodawca może przyznawać Użytkownikom Vouchery na określoną kwotę lub określony czas parkowania (o ile Usługodawca wprowadzi Vouchery tego rodzaju), które Użytkownik będzie mógł wykorzystać na dokonywanie, za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej AnyPark, opłat za parkowanie Pojazdu w Strefach Płatnego Parkowania, na Parkingach Park&Ride lub na Parkingach zamkniętych w kwocie określonej w Voucherze. Wykorzystanie Vouchera jest równoznaczne z uiszczeniem zapłaty za parking Pojazdu w Strefach Płatnego Parkowania, na Parkingach Park&Ride lub na Parkingach zamkniętych, zgodnie z komendami wydanymi przez Użytkownika.

31.  Każdy przyznany Użytkownikowi Voucher może być wykorzystany przez Użytkownika w terminie określonym w Voucherze. Niewykorzystany Voucher w terminie, na który został przyznany, nie ulega przedłużeniu i jest nieważny. Użytkownik, w terminie na którym został przyznany mu Voucher, może wykorzystać dany Voucher na dokonanie jednej opłaty za parkowanie lub więcej niż jednej opłaty za parkowanie, aż do wyczerpania limitu kwotowego danego Vouchera, jeżeli System będzie taką możliwość przewidywał, a Użytkownik zostanie o tym poinformowany przy zakupie Vouchera.

32.  W momencie, w którym Użytkownikowi zostanie przyznany Voucher, otrzyma on komunikat z informacją o przyznaniu mu Vouchera.

33.  Wszystkie Vouchery, które zostały przyznane Użytkownikowi, Użytkownik może zobaczyć na swoim Koncie w Aplikacji Mobilnej AnyPark, w zakładce „Vouchery”.

34.  W celu dodania przyznanego Użytkownikowi Vouchera, Użytkownik powinien, na swoim Koncie w Aplikacji Mobilnej AnyPark, w zakładce „Vouchery”, wpisać wygenerowany dla niego kod i dodać w ten sposób kupon.

35.  W celu wykorzystania danego Vouchera do dokonania opłaty za parkowanie Pojazdu, Użytkownik powinien, w momencie dokonywania płatności za parking Pojazdu, wybrać dany Voucher w celu uiszczenia nim płatności za parking.

36.  Środki pieniężne z Vouchera nie mogą być zostać zwrócone Użytkownikowi w żadnej innej formie niż poprzez wykorzystanie Vouchera na dokonanie opłaty za parking poprzez Aplikację Mobilną AnyPark.

 

 

 

§6 USŁUGI PREMIUM ANYPARK+

 

1.     Umowa o korzystanie z Usług Premium AnyPark+ zostaje zawarta w przypadku pierwszego bezpłatnego miesiąca korzystania z Usług Premium AnyPark+ – z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika zgody „Akceptuję postanowienia Regulaminu Usługi”, a rozwiązana w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, w którym Użytkownik wysłał komendę o rezygnacji z korzystania z Usług Premium AnyPark+, o której mowa w § 7 pkt 6.

2.     Do Usług Premium AnyPark+ należą:

                      i.        iMoved – dostępna dla Użytkowników posiadających Konto Osobiste , jak również dla Użytkowników posiadających Konto Biznesowe,

                     ii.        Znajdź parking - dostępna dla Użytkowników posiadających Konto Osobiste, jak również dla Użytkowników posiadających Konto Biznesowe,

                    iii.        Znajdź Auto - dostępna dla Użytkowników posiadających Konto Osobiste, jak również dla Użytkowników posiadających Konto Biznesowe,

                    iv.        Pakiet Firmowy – dostępny tylko dla Użytkowników posiadających Konto Biznesowe,

                     v.        Moduł Faktur – dostępny tylko dla Użytkowników posiadających Konto Biznesowe.

3.     Każdy Użytkownik, korzystający z Aplikacji Mobilnej AnyPark, ma możliwość korzystania z Usług Premium AnyPark+.

4.     Usługi Premium AnyPark+ są usługami świadczonymi odpłatnie, za wyjątkiem pierwszego bezpłatnego miesiąca korzystania z Usług Premium AnyPark+ (zgodnie i z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu).

5.     W celu skorzystania z Usług Premium AnyPark+, Użytkownik powinien:

                      i.        wydać odpowiednią komendę na swoim Koncie w Aplikacji Mobilnej AnyPark poprzez wybranie opcji „Aktywuj AnyPark+” oraz

                     ii.        zaznaczyć wymaganą zgodę „Akceptuję postanowienia Regulaminu Usługi”.

6.     Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z Usług Premium AnyPark+ w każdym momencie. W tym celu powinien wydać odpowiednią komendę na swoim Koncie w Aplikacji Mobilnej AnyPark poprzez wybranie opcji „Zakończ Plan AnyPark+”.

7.     Z chwilą wydania komendy, o której mowa w §7 pkt 6, Usługa Premium AnyPark+ pozostanie nadal aktywna dla Użytkownika aż do godz. 23:59 ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym Użytkownik zrezygnował z Usług Premium AnyPark+.

8.     Na ekranie w Koncie Użytkownika pojawi się komunikat wskazujący, że od kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Użytkownik zrezygnował z Usług Premium AnyPark+, Usługa Premium AnyPark+ nie będzie odnowiona.

 

IMOVED

 

9.     Usługa iMoved dotyczy zarówno Użytkowników posiadających Konto Osobiste, jak Użytkowników posiadających Konto Biznesowe.

10.  Usługa iMoved jest usługą, która pozwala na wykrycie przez Aplikację Mobilną AnyPark sytuacji, w której Użytkownik oddali się od miejsca, w którym zaparkował Pojazd, bez wcześniejszego wydania komendy o zakończeniu parkowania.

11.  W takim przypadku, na jego Koncie w Aplikacji Mobilnej AnyPark, pojawi się powiadomienie o tym, że parkowanie nie zostało zakończone przez Użytkownika.

12.  Usługa iMoved działa po wcześniejszym sparowaniu Pojazdu z Bluetooth.

 

ZNAJDŹ PARKING

 

13.  Usługa ”Znajdź parking”  dotyczy zarówno Użytkowników posiadających Konto Osobiste, jak Użytkowników posiadających Konto Biznesowe.

14.  Usługa Znajdź parking  jest usługą, która poprzez funkcję lokalizowania pozwala na oszacowanie, gdzie znajdują się wolne miejsca parkingowe w okolicy Użytkownika. W tym celu w Aplikacji Mobilnej AnyPark Użytkownik będzie miał podgląd do mapy, z której będzie wynikać, gdzie mogą znajdować się wolne miejsca parkingowe.

15.  W ramach Usługi Znajdź parking  , Użytkownik będzie mógł wydać również stosowną komendą w Aplikacji Mobilnej AnyPark, poprzez wybrani opcji „Znajdź parking”, która wykorzystując położenie Użytkownika wskaże i pokieruje Użytkownika do wskazanego przez niego miejsca parkingowego. Warunkiem do prawidłowego działania opcji „Znajdź parking” jest włączenie w Aplikacji Mobilnej AnyPark opcji „Włącz lokalizację GPS” w zakładce AnyPark+”.

16.  Wskazywanie wolnego miejsca parkingowego jest jedynie szacowaniem Systemu, który opiera się na ograniczonym algorytmie (w szczególności na ograniczonym czasie aktualizowania danych). Usługodawca nie gwarantuje, że w momencie dotarcia Użytkownika do wskazanego przez Aplikację Mobilną AnyPark miejsca parkingowego, będzie ono nadal wolne.

 

ZNAJDŹ AUTO

 

17.  Za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej AnyPark, Użytkownik ma możliwość wydania stosownej komendy, poprzez wybranie opcji „Znajdź Auto”, dzięki której Użytkownik może zapisać lokalizację, w której zaparkował Pojazd.

18.  Po zapisaniu przez Użytkownika lokalizacji Pojazdu, Aplikacja Mobilna AnyPark w zakładce „Znajdź Auto” wskaże Użytkownikowi precyzyjną lokalizację, w której znajduje się jego Pojazd.

 

PAKIET FIRMOWY

 

19.  Pakiet Firmowy jest usługą dostępna tylko dla Użytkowników posiadających Konto Biznesowe.

20.  Za pomocą tej usługi Użytkownik będzie miał możliwość zarządzania, poprzez swoje Konto w Portalu, całą flotą Pojazdów, którymi zarządza i dokonuje opłat za ich parkowanie poprzez Aplikację Mobilną AnyPark.

21.  W ramach funkcji Pakiet Firmowy, Użytkownik może  wprowadzać ograniczenia czasowe i geograficzne (gdzie i jak dany Pojazd może parkować), tj:

                      i.         czasowe – ustalanie godzin parkowania, poprzez wybranie konkretnych dni i godzin;

                     ii.        geograficzne – wskazywanie konkretnego miasta, w którym Pojazd będzie parkowany.

 

MODUŁ FAKTUR

 

22.  Moduł Faktur jest usługą dostępna tylko dla Użytkowników posiadających Konto Biznesowe.

23.  Faktury dotyczące danego Użytkownika będą automatycznie wygenerowane i dostępne po zamknięciu miesiąca na Koncie Użytkownika w Aplikacji Mobilnej AnyPark.

24.  Moduł Faktur umożliwia Użytkownikowi zarządzanie dostępnymi dla niego fakturami poprzez wydawanie komendy o pobraniu pliku pdf z fakturami dotyczącymi danego Użytkownika.

 

 

§7 OPŁATY

1.     Usługi, z których może korzystać Użytkownik za pośrednictwem Portalu lub Aplikacji Mobilnej AnyPark są bezpłatne, z zastrzeżeniem punktów poniżej.

2.     Pierwszy miesiąc korzystania z Usług Premium AnyPark+ jest bezpłatny. Obowiązuje on niezależnie od tego, czy Użytkownik rozpoczyna korzystanie z Systemu, czy jest już aktywnym Użytkownikiem. Jeżeli w trakcie pierwszego miesiąca kalendarzowego (bezpłatnego) Użytkownik nie zrezygnuje z korzystania z Usług Premium AnyPark+, umowa o korzystanie z Usług Premium AnyPark+ będzie dalej obowiązywała.

3.     Za każdy kolejny miesiąc kalendarzowy następujący po miesiącu bezpłatnego korzystania z Usług Premium AnyPark+, jeżeli Użytkownik nie zrezygnuje z Usług Premium AnyPark+, od Użytkownika będzie pobierana opłata w wysokości 6 zł brutto za zarejestrowany Pojazd dla Użytkowników posiadających Konto Osobiste i 6 zł netto, powiększone o podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, za zarejestrowany Pojazd dla Użytkowników posiadających Konto Biznesowe.

4.     Jeżeli Użytkownik posiada środki na koncie przedpłatowym  (na które wpłaca środki w celu dokonywania opłat za parkowanie), opłata ta zostanie pobrana z konta przedpłatowego Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik nie korzysta z konta przedpłatowego, przed upływem bezpłatnego okresu na korzystanie z Usług Premium AnyPark+, Użytkownik w Aplikacji Mobilnej AnyPark otrzyma powiadomienie o możliwości przedłużenia korzystania z Usług Premium AnyPark+ wraz z obowiązkiem uiszczenia opłaty, przez jeden ze wskazanych sposobów płatności (wpłata na konto przedpłatowe, za pomocą karty płatniczej lub przelewem elektronicznym zgodnie z zasadami operatora płatności online). W przypadku korzystania przez Użytkownika z systemu przedpłatowego, jeżeli Użytkownik nie będzie posiadał wystarczających środków na koncie, w celu przedłużenia subskrypcji na Usługi Premium AnyPark+, Użytkownik nie będzie mógł dalej korzystać z Usług Premium AnyPark+, aż do momentu, gdy zasili konto przedpłatowe. Opłata za Usługi Premium AnyPark+ zostanie pobrana automatycznie, chyba że Użytkownik zrezygnuje z Usług Premium AnyPark+ poprzez wybranie komendy, o której mowa w §6 pkt 6 powyżej.

 

SZCZECIN

5.     W przypadku Użytkowników, którzy korzystają ze Stref Płatnego Parkowania, Parkingów Park&Ride w Szczecinie, Usługodawca będzie pobierał od każdej pobranej opłaty za parkowanie opłatę serwisową w wysokości 10 gr brutto.

6.     Z tytułu opłaty serwisowej Usługodawca będzie każdorazowo wystawiał elektroniczną fakturę VAT przesyłaną zgodnie z §4 ust. 7 i 8 Regulaminu.

 

 

§8 REZYGNACJA I ROZWIĄZANIE UMOWY

1.     Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować, bez podania przyczyny, z korzystania z Systemu poprzez Portal wysyłając informację na adres e-mail kontakt@anypark.pl, poprzez połączenie z numerem 222-700-100 i wydanie polecenia w tym zakresie, lub w Aplikacji Mobilnej AnyPark poprzez kliknięcie „Usuń konto poprzez Portal AnyPark” które przekieruje Użytkownika do Portalu, co jest równoznaczne z usunięciem Konta.

2.     W przypadku rezygnacji z korzystania z Systemu i usunięcia Konta środki wpłacone w ramach systemu przedpłatowego (pre-paid) i niewykorzystane na dokonanie zapłaty podlegają zwrotowi po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji wysłanej przez Użytkownika na adres e-mail kontakt@anypark.pl lub przekazanej dzwoniąc pod numer 222-700-100, o której mowa w pkt. 5. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik. W przypadku, gdy środki były wpłacone przez Użytkownika na rachunek bankowy, wpłata zwracana będzie na rachunek, który Użytkownik wskaże w przesłanej przez niego informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym. Środki zwracane są bez żadnych odsetek, po uprzednim pobraniu wszelkich należnych opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, Parkingu Park & Ride bądź Parkingu zamkniętym.  W przypadku braku możliwości zwrotu środków w powyższym trybie zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia pkt. 3 (zdanie drugie i zdania następne).

3.     W przypadku: (i) Użytkowników, którzy nie korzystali z systemu dłużej niż 1 rok; (ii) Użytkowników zarejestrowanych w systemie przed dniem 24 września 2021 roku, którzy na ten dzień nie korzystali z systemu co najmniej od 6 miesięcy; Usługodawca ma prawo do usunięcia konta i wypowiedzenia Umowy. W takim przypadku niewykorzystane środki pieniężne zgromadzone przez Użytkownika w ramach systemu pre-paid podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Użytkownika, o ile Usługodawca jest w stanie go ustalić. Jeżeli Usługodawca nie jest w stanie ustalić rachunku Użytkownika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, podejmie próbę kontaktu z Użytkownikiem w celu jego ustalenia przy użyciu połączenia telefonicznego i adresu e-mail. Jeżeli w ciągu 30 dni nie uda się skontaktować z Użytkownikiem, za każdy kolejny dzień, Usługodawca będzie pobierał opłatę w wysokości 1,00 zł brutto za konieczność gromadzenia środków na oddzielnym subkoncie bankowym. Usługodawca będzie pobierał opłaty aż do momentu, gdy niewykorzystane przez Użytkownika środki się skończą i tym samym będzie możliwa likwidacja subkonta, lub Użytkownik wskaże Usługodawcy aktualny rachunek bankowy Użytkownika na który możliwy będzie zwrot środków.

4.     Usługodawca może wypowiedzieć Użytkownikowi zawartą z nim umowę o korzystanie z Systemu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

                      i.        naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu;

                     ii.        korzystania przez Użytkownika z Portalu lub Aplikacji Mobilnej AnyPark niezgodnie z prawem powszechnie obowiązującym;

                    iii.        likwidacji, zaprzestania działalności, zmiany zakresu przedmiotu działania przez Usługodawcę;

                    iv.        naruszenie przez Użytkownika postanowień określonych w §2 pkt 5 niniejszego Regulaminu;

                     v.        w przypadku wskazanym w pkt. 3 powyżej.

5.     Wypowiedzenie umowy o korzystanie z Systemu przez Usługodawcę następuje poprzez wysłanie przez Usługodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika przy zakładaniu Konta, a w przypadku braku takiego adresu na numer telefonu komórkowego podany przez Użytkownika (w formie wiadomości SMS). Skutkiem wypowiedzenia jest rozwiązanie umowy o korzystanie z Systemu oraz likwidacja Konta Użytkownika przez Usługodawcę. Rozliczenie środków, które Użytkownik posiadał w systemie przedpłatowym, odbywa się zgodnie z §8 pkt 2 powyżej.

 

§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.     Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę na odległość, za pośrednictwem Systemu, może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.

2.     Użytkownik będący Konsumentem odstępuje od umowy poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy Usługodawcy i przesłanie go w formie elektronicznej na adres mailowy kontakt@anypark.pl lub pisemnej na adres Usługodawcy wskazany w §1 niniejszego Regulaminu.

3.     Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przy czym skorzystanie z powyższego formularza nie jest obowiązkowe.

4.     Do zachowania terminu na odstąpienie, określonego w pkt. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

5.     W przypadku odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą. W przypadku rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z usług przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie, Usługodawca ma prawo żądać zapłaty za usługi już wykonane.

6.     Użytkownikowi będącemu Konsumentem, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

                      i.        o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za jego wyraźną zgodą, o czym został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy,

                     ii.        o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną jego zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.     Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu świadczonych usług, w zakresie dokonywanych przez Użytkowników za pomocą Systemu transakcji. Usługodawca jest podmiotem odpowiedzialnym za obsługę, sprawne działanie i utrzymanie Systemu. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną nienależytym działaniem Systemu.

2.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika hasła do interfejsu www oraz numeru telefonu komórkowego osobom nieuprawnionym i za skutki wszelkich czynności dokonywanych przez osoby nieuprawnione.

3.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte działanie Systemu spowodowane przez Użytkownika lub osoby trzecie, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym wynikające z nieprzestrzegania przez nich przepisów prawa, a w szczególności uchwał jednostek samorządu terytorialnego lub naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

4.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieopłacone parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, Parkingu Park & Ride lub na Parkingu zamkniętym w sytuacji, gdy płatność nie może być dokonana z uwagi na brak środków lub niewystarczającą ilość środków posiadanych przez Użytkownika w ramach systemu pre-paid, przekroczenie limitu na Karcie płatniczej lub odmowę dokonania płatności Kartą płatniczą z innych przyczyn.

5.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania bądź zaniechania zarządcy lub właściciela Parkingu Park & Ride lub Parkingu zamkniętego jak i osób świadczących pracę lub wykonujących usługi czy zlecenia na ich rzecz, a utrudniające bądź uniemożliwiające skorzystanie przez Użytkownika z Parkingu Park & Ride lub Parkingu zamkniętego.

6.     Niemożność użycia Systemu z jakichkolwiek przyczyn, w tym również leżących po stronie Usługodawcy, nie zwalnia Użytkownika z obowiązku wniesienia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, Parkingu Park& Ride lub na Parkingu zamkniętym – w takim wypadku Użytkownik winien uiścić opłatę w inny sposób, możliwy w danej Strefie Płatnego Parkowania, Parkingu Park & Ride bądź na danym Parkingu zamkniętym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne następstwa nieuiszczenia przez Użytkownika należnej opłaty za parkowanie.

7.     Za wszelkie działania związane z przyjmowaniem środków pieniężnych za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, Parkingu Park & Ride lub na Parkingu zamkniętym, terminowym przekazywaniem opłat na rzecz uprawnionych podmiotów, jak również za spełnienie stosownych wymogów prawnych odnoszących się do świadczenia usług o charakterze finansowym, autoryzacji i rozliczania transakcji, o ile mają one zastosowanie, odpowiedzialny jest Agent Rozliczeniowy.

§11 REKLAMACJE

1.     Wszelkie reklamacje związane z działaniem Systemu (w szczególności jeżeli w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Usługodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków nałożonych na niego niniejszym Regulaminem oraz wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem) należy kierować do Usługodawcy telefonicznie łącząc się z numerem 222-700-100 (koszt połączenia wynika z taryfy operatora) z Biurem Obsługi Klienta, listownie, pocztą elektroniczną na adres: kontakt@anypark.pl, lub poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej www.anypark.pl/kontakt.

2.     Reklamacja powinna zawierać w szczególności zwięzły opis problemu, numer rejestracyjny parkowanego Pojazdu, adres poczty elektronicznej, dane Użytkownika oraz informacje o modelu aparatu telefonicznego, aktualnej wersji zainstalowanego na nim systemu operacyjnego oraz operatora telefonii komórkowej obsługującym numer telefonu. W przypadku opisania problemu w sposób uniemożliwiający rozpatrzenie złożonej reklamacji Usługodawca może zwrócić się do Użytkownika o podanie dodatkowych informacji lub wyjaśnień.

3.     Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni.

4.     O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony listem poleconym w ramach wysłanym na adres podany Konta, pocztą elektroniczną lub telefonicznie przez Biuro Obsługi Klienta.

5.     W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji środki uiszczone przez Użytkownika w związku z zareklamowaną usługą podlegają zwrotowi w uznanej przez Usługodawcy części. Zwrot tych środków następuje stosownie do postanowień o odstąpieniu od umowy, o których mowa w §10 Regulaminu.

 

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.     Administratorem danych osobowych jest Pango Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 117, lok. 207, 00-140 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000416715, NIP: 7123271036, REGON: 061400083, kapitał zakładowy: 500 000.00 złotych. We wszelkich pytaniach związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, można kontaktować się pisemnie, na wskazany powyżej adres, mailowo na adres e-mail: kontakt@anypark.pl lub telefonicznie, na numer telefonu: 222-700-100. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie „Klauzula Informacyjna RODO”.

2.     Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest zawsze w Portalu na stronie www.anypark.pl, z którą Użytkownik ma prawo zapoznać się w każdym momencie. Treść niniejszego Regulaminu może zostać w każdej chwili utrwalona, poprzez jego pobranie, wydrukowanie czy zapisanie na dowolnym nośniku.

3.     Usługodawca informuje Użytkownika o każdej zmianie Regulaminu poprzez:

                      i.        wiadomość e-mail wysłaną na adres zarejestrowany w Koncie Użytkownika lub

                     ii.        wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu wskazany przez Użytkownika podczas zakładania Konta.

4.     Usługodawca udostępnia również informacje o zmianie Regulaminu za pośrednictwem Portalu oraz Aplikacji Mobilnej AnyPark.

5.     Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności: 1) gdy zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie konkretnego postanowienia Regulaminu za niedozwolone, 2) w razie zmiany rodzaju i zakresu Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunków lub zasad świadczenia Usług, 3) w celu realizacji obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej.

6.     Usługodawca informuje Użytkownika o planowanej zmianie Regulaminu nie później niż na 7 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w treści Regulaminu.

7.     Użytkownik w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia go o planowanej zmianie Regulaminu może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Systemu.

8.     Usługodawca na bieżąco informuje Użytkowników o możliwościach, nowych funkcjonalnościach Systemu. Informacje przekazywane są w Aplikacji Mobilnej AnyPark, Portalu oraz za pomocą wiadomości SMS lub e-mail.

9.     Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów. Wszelkie informacje dotyczące możliwości korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dotyczące tych procedur dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Są nimi, w szczególności: powiatowi/miejscy rzecznicy konsumenta, Wojewódzcy Inspektorzy Inspekcji Handlowej oraz organizacje społeczne, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumenta. Informacje o poszczególnych Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej można znaleźć na stronie: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Usługodawca informuje, że Użytkownik będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, obsługiwanej przez Komisję Europejską, do której przedstawiamy łącze elektroniczne do platformy ODR:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

10.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.


Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

..………………………………..

Miejscowość i data

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

PANGO POLSKA SP. Z O.O.

adres: Aleja „Solidarności” 117/207

00-140 Warszawa

e-mail: kontakt@anypark.pl

(nazwa, adres, adres e-mail)

 

 

Ja/My(*) ………………………………………….. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ………………………………………………….....

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Data zawarcia umowy(*) ………………………………………………………………………………………….

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………

 

Numer telefonu zarejestrowanego przez konsumenta (-ów): ………………………………………………..

 

Adres konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………………….

 

Numer rachunku bankowego do zwrotu niewykorzystanych środków z konta pre-paid ……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

………………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz wysyłany jest w wersji papierowej)

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

(**) O ile jest inny niż rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty.

Załącznik nr 2

Pilotażowe rozwiązania w Systemie w mieście Gorlice

W ramach funkcjonowania Systemu na terenie miasta Gorlice Usługodawca, z dniem 05 grudnia 2016 roku, wprowadził następujące pilotażowe rozwiązanie:

KANAŁ DOSTĘPU USSD

Użytkownik w ramach korzystania z Systemu w ramach SPP w Gorlicach ma możliwość wykorzystywania kanału dostępu USSD (ang. Unstructered supplementary service data) pozwalającego na inicjowanie i kończenie czasu parkowania (dalej ‘USSD’) w SPP za pomocą telefonu, którego numer został zarejestrowany w Systemie.

Użytkownik może posługiwać się USSD tylko wtedy, gdy korzysta z Systemu z telefonu, który został zarejestrowany w tym Systemie.

W przypadku Systemu składania USSD:

a) dla inicjowania parkowania brzmi: *220*1*kod miasta*kod strefy#

b) dla zakończenia parkowania brzmi: *288*2#

c) dla ustawienia z góry długości parkowania brzmi: *200*1*kod miasta*kod strefy*wybrany czas parkowania w minutach#

Kod miasta Gorlice to: 49 dla Gorlic;

Kody Stref w Gorlicach to: A = 1, B = 2, C = 3;

 

W pozostałym zakresie korzystanie z Systemu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z Systemu.